Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Sjoom, gevestigd te Oostervoor 9 in Marknesse, en op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Sjoom en haar cliënten.
  2. Door gebruik te maken van de diensten van Sjoom, verklaart de cliënt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 2. Diensten
  1. Sjoom biedt holistische diensten aan, waaronder (maar niet beperkt tot) coaching, therapie, workshops, en andere gerelateerde activiteiten.
  2. De diensten van Sjoom worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals met expertise op het gebied van holistische praktijken.
  3. Sjoom streeft ernaar om de diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren, maar kan geen garanties bieden met betrekking tot de resultaten die de cliënt zal behalen.
 3. Afspraken
  1. Afspraken voor diensten kunnen worden gemaakt via telefoon, e-mail of een ander communicatiemiddel dat Sjoom beschikbaar stelt.
  2. Sjoom zal zich inspannen om afspraken zo goed mogelijk na te komen. Indien een afspraak niet kan doorgaan, zal Sjoom zo spoedig mogelijk contact opnemen met de cliënt om een nieuwe afspraak te maken.
 4. Betaling
  1. De tarieven voor de diensten van Sjoom worden vermeld op de website en/of in een prijslijst die beschikbaar wordt gesteld aan de cliënt.
  2. Betaling dient te geschieden binnen [aantal dagen] na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
  3. Indien een betaling niet tijdig wordt ontvangen, behoudt Sjoom zich het recht voor om verdere dienstverlening op te schorten totdat de betaling is voldaan.
 5. Annulering
  1. Indien een cliënt een afspraak wil annuleren of verzetten, dient dit ten minste 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak te gebeuren.
  2. Bij annulering of verzetten van een afspraak binnen de genoemde termijn is Sjoom gerechtigd om de kosten voor de afspraak in rekening te brengen.
 6. Vertrouwelijkheid
  1. Sjoom zal de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke en medische informatie van de cliënt respecteren en de nodige maatregelen nemen om deze informatie te beschermen.
  2. Sjoom zal persoonlijke gegevens van cliënten alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten, tenzij anders overeengekomen of wettelijk vereist.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Sjoom is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van haar diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
  2. De cliënt erkent dat het gebruik van de diensten van Sjoom op eigen risico is en dat Sjoom geen garanties kan bieden met betrekking tot de resultaten.
 8. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten tussen Sjoom en haar cliënten is het Nederlands recht van toepassing.